BAL-Labs พัฒนาระบบ Micro Simulation

หน่วยวิจัยโลจิสติกส์และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว (BAL-Labs) กำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางด้าน Traffic Micro Simulation เพื่อใช้ในการจำลองและแก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง โดยการจำลองการเคลื่อนไหวของยานพาหนะในระดับจุลภาคภายใต้แบบจำลองควบคุมพฤติกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario) และเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ป้ญหา

รูปด้านล่างแสดงตัวอย่างการจำลองปัญหาจราจรในลักษณะต่างๆ 7 รูปแบบ โดยใช้โปรแกรม VISSIM

YouTube: Highway | T_Intersection | X_Intersection | Roundabout | Toll Gate | Stop-and-go | Toll Plaza (Service Area)