การทางพิเศษฯ มอบให้ BAL-Labs ศึกษาทิศทางเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

กันยายน 2556 - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (The Expressway Authority of Thailand) มอบให้กลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยหน่วยวิจัย BAL-Labs ศึกษาทิศทางการดำเนินการของการทางพิเศษฯ เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC

ทั้งนี้ หน่วยวิจัย BAL-Labs จะมีความรับผิดชอบหลักในการศึกษาในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งของการทางพิเศษฯ โดยจัดทำแผนแม่บท (Master plan) แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมทั้งกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อม และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน