กรมทางหลวง มอบให้ BAL-Labs พัฒนาระบบวางแผนพัฒนาโครงข่ายเส้นทางฯ

ณกร อินทร์พยุง ประธานบริหารโครงการ หน่วยวิจัยโลจิสติกส์และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว (BAL-Labs) เซ็นต์สัญญาโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ สำนักแผนงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม (ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน  / กันยายน 56 - สิงหาคม 57) 

โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาทางด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อนของโครงข่ายทางหลวง (Vulnerability of road network) ที่จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับงานวางแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบจากภัยพิบัติ (เช่น อุทกภัย) รวมทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ