BAL-Labs in Techno Magazine

BAL-Labs หรือ Burapha Advanced Logistics Labs เป็นหน่วยวิจัยโลจิสติกส์และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว ก่อเกิดจากแนวคิดของสองอาจารย์หนุ่มแห่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ต้องการจะพัฒนางานวิจัยเพื่อสนองตอบต่อการใช้งานจริงในระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ

Download