MapWindow GIS

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม MapWindow GIS

 MapWindow เป็นฟรีซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มีความสามารถพื้นฐานในการ วิเคราะห์จัดทำและนำเสนอแผนที่ ในรูปแบบต่างๆ เหมาะกับงานแผนที่ ขององค์กรปกครองและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องใช้แผนที่ในการบริหารจัดการหรือการดำเนินการขององค์กรนั้นๆของประเทศไทย หลายปีที่ผ่านมา MapWindow เป็นที่นิยมแพร่หลาย ทั้งถูกนำไปใช้ในลักษณะ Desktop GIS และถูกนำไปพัฒนาเป็น GIS แอบพลิเคชัน ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แอบพลิเคชันในการบูรณการงานบริหารจัดการงานทรัพยากรของในหลายประเทศทั่วโลก 

ความสามารถพื้นฐานของ MapWindow GIS คือ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่มีเครื่องมือในการใช้งานที่ง่ายและมีฟังก์ชันการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ที่หลากหลาย ประกอบกับโปรแกรมนี้จัดเป็นโปรแกรมประเภท Open Source ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จึงเหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานของผู้ใช้ในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป  อีกความสามารถหนึ่งที่โดดเด่นของ MapWindow คือการที่ MapWindow เปิดช่องทางให้สามารถพัฒนาแอบพลิเคชันเพิ่มเติมได้ ผู้ใช้สามารถพัฒนาแอบพลิเคชันที่เหมาะสมและเฉพาะกับงานของหน่วยงานตนได้อย่างง่ายดาย และสามารถจำหน่ายหรือแจกจ่ายผลงานที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้กับ MapWindow สำหรับกลุ่มนักพัฒนา MapWindow มีแหล่งข้อมูลความรู้ มีชุมชนนักพัฒนาโปแกรม และตัวอย่างแอบพลิเคชันการใช้งานต่างๆ จำนวนมากให้ศึกษา ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้

ดังนั้น MapWindow จึงเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือสถานบันการศึกษาที่ต้องการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ หรือหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาเครื่อง เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กร เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภายในองค์กรต่อไป

วิทยากร

 1. รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 2. ดร. เกษม ปิ่นทอง    บริษัท เซ้าท์อี๊สเอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด 
 3. คุณพงษ์พันธุ์ อิศโรทัยกุล      บริษัท เซ้าท์อี๊สเอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด 
 4. ผศ.ดร. ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. ทีมงานจากหน่วยวิจัยโลจิสติกส์และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว
 

 หัวข้อการอบรม

  • เริ่มต้นรู้จักกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ MapWindow
  • ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐาน
  • การจัดการและการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลภายนอก
  • การสร้างฟังก์ชัน หรือ Customize โปรแกรมให้ทำงานเฉพาะทาง
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ MapWindow ในการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร อาทิเช่น การวางแผน การตลาดและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเชิงพื้นที่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผังเมืองและแผนที่ภาษี การบริหารงานชุมชนและเทศบาล เป็นต้น

รูปแบบการจัดอบรม

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เวลา 30 ชั่วโมง (ทุกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ จำนวน 5 สัปดาห์)

การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงการอบรมทั้งหมด

วิธีการสมัคร

หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจ ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่บุคลากร ในจำนวนกลุ่มละไม่น้อยกว่า 20 คน และสามารถติดต่อ...โครงการไอทีโลจิสติกส์ อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้น 4 ห้อง 404  ดูเส้นทางและสถานที่ได้จาก : Ginpoint.net/10000