Employments

BAL-Labs มีความประสงค์ที่จะรับผู้ช่วยวิจัย สมัครนักวิจัย  และพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบนิสิต/นักศึกษา (Full-time) ระดับปริญญาโท และเอก (สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ม.บูรพา) โดยมีทุนการศึกษาและค่าตอบแทนการวิจัย ตามโครงการวิจัยและสอดคลองกับโครงงานที่ BAL-Labs ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้