Message from director

ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิภาพนั้นหมายถึง การลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือ การเพิ่มผลกำไรให้กับหน่วยงานหรือ บริษัทใหญ่ๆในบ้านเราใช้ระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่มีราคาแพงมากจากต่างประเทศ อาทิเช่น ระบบการจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ระบบการจัดการท่าเรือคอนเทนเนอร์ ระบบการจัดการจราจรทางอากาศ ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้แต่ละระบบมีราคาแพงมาก จากราคาดังกล่าวยังมีความหมายเป็นนัยด้วยว่า บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หน่วยงานหรือ องค์กรของรัฐหลายๆ หน่วยงานแทบไม่มีโอกาสที่จะนำระบบการจัดการเหล่านี้ในการการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรของตน

ทางหน่วยวิจัยฯ BAL-Labs มีความตั้งใจที่จะช่วยผลิต สร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการบริหารจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ Production-based economy เป็น Knowledge-based และ creative economy

                                                                 รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร   อินทร์พยุง   (ประธานบริหารโครงการ BAL-Labs)